Zeybek Kültürü ve Müziği – Okan Murat Öztürk

Kitap adı: Zeybek Kültürü ve Müziği
Yazar: Okan Murat Öztürk
Yayın Evi: Pan Kitabevi

Cumhuriyetle birlikte, “millî” değerler olarak algılanan yerel müzikler arasında zeybekler özel bir anlam taşımaktadır. Zeybekler, tarihsel kaynaklarda, Ege bölgesinde neredeyse dört yüzyıl boyunca etkili olan eşkıya gruplarının son temsilcileri olarak anlatılmakta ise de, cumhuriyet onlara yeni bir kimlik kazandırmıştır. Yeni cumhuriyetin “millî kahraman” imgelerini oluşturan zeybekler, bu kültürel dönüşümle birlikte, dans ve müziklerinin öne çıkarıldığı folklorik çalışmaların önemli aktörleri durumuna getirilmişlerdir.

Bu kitapta bir yandan konunun sosyokültürel boyutu, diğer yandan müzik yapısı incelenmeye çalışılmış; zeybek kültürü ve müziği ekseninde, etnomüzikolojik bir araştırma ve çözümleme yapılması amaçlanmıştır.


Bölüm 1: Batı Anadolu Sosyal Tarihi ve Zeybekler

 • Giriş
 • Osmanlı Dönemi (XVI. Yüzyıl sonlarından XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine Kadar)
 • – Eşkıyalık ve Sosyal Organizasyonu
 • Sonuç

Bölüm 2: Değişmenin Başlangıcı: Osmanlı’nın “Eşkıya”sından Cumhuriyet’in “Milli Kahraman”ına

 • Giriş
 • Milli Mücadele (1919 – 1922) Yılları
 • Cumhuriyet Dönemi ve Kültürel Dönüşüm
 • – Cumhuriyetin Resmi İdeolojisi: “Milli Devlet” – “Milli Musıki”
 • – “Milli Musıki”nin Bir An Evvel Toplanması: Derlemeler
 • – Cumhuriyet Döneminde Yapılmış Olan Yerel Müzik Derlemeleri ve Zeybek Müziği
 • – Derlemelerin Ortaya Çıkardığı Gerçek: Bölgesellik
 • Sonuç

Bölüm 3: Kimlik, Kişilik ve İmge Olarak Zeybekler

 • Giriş
 • Yazılı Kaynaklarda Zeybek İmgeleri
 • – Charles Texier (1802 – 1871)
 • – Osman Hamdi Bey (1842 – 1910)
 • – Ahmet Vefik Paşa (1823 – 1891)
 • – Şemseddin Sami (1850 – 1904)
 • – Ahmet Cevdet Paşa (1822 – 1895)
 • – Rıza Tevfik (1869 – 1949)
 • – Selim Sırrı Tarcan (1873 – 1953)
 • – Enver Behnan Şapolyo (1900 – 1972)
 • – Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) (1890 – 1973)
 • – Mahmut Ragıp Gazimihal (1900 – 1961)
 • Halk Danslarında Zeybek Simgeleri
 • Yerel Ağız Derlemelerine Göre “Zeybek”
 • Kıyafet ve Taşıdığı Mesaj Bakımından Zeybekler
 • Sonuç

Bölüm 4: Zeybek Müzik Kültürünün Günümüzdeki İzdüşümü Bağlamında Aydın ve Germencik: Bir Durum Saptaması

 • Giriş
 • Kültürel Değişimin Ortasında Bir Yerel Müzisyen: Emin Tenekeci
 • Germencikli Zurna İcracısı Basri Eğiriboyun
 • Germencikli Zurna İcracıları Doğan Zentur ve Besim Acar
 • Meslek ve Hayat Tarzı Olarak Germencikte Müzik ve Müzisyenlik
 • – Ekonomik Yapı
 • – Müzisyenlikte Yetişme Süreci
 • Sonuç

Bölüm 5: Zeybek Müziğinin Özellikleri

 • Giriş
 • Zeybek Müziğinin Yapısal Özellikleri
 • – Ses Organizasyonu
 • Zeybek Ezgilerinde Kullanılan Ses Genişliği
 • Ezgilerdeki Karar Sesleri
 • Zeybek Ezgilerinde Karakteristik “Çizgiler”
 • Ezgi Aralıkları
 • Zeybek Ezgilerinde “Yer Değiştirme”: Sekvens ve Aktarım
 • Geçki
 • Süslemeler
 • – Zaman Organizasyonu
 • Kavram ve Uygulama Olarak “Usul”
 • Farklı Bölgelerde Zeybek Usulü Uygulamaları
 • – Form
 • Ağır Zeybeklerde Form
 • – Polifoni
 • İki Zurna ve Davul İcrasındaki Homofoni
 • Bağlama Türü Çalgılardaki Polifonik ve Homofonik İcra
 • Çalış Tekniklerinin Polifoni Oluşumuna Etkileri

Bölüm 6: Zeybek Ezgileri ve Makam Olgusu: Kavramsal Yaklaşım

 • Giriş
 • Batılı Kaynaklarda “Mode” Kavramı ve Makamlar Karşılaştırılması
 • Türkiye’de Makam Olgusu ve Teel Yaklaşımlar
 • – Geleneksel Yazılı Kaynaklar Olarak “Edvar”larda Makam
 • – Rauf Yekta’nın Değrlendirmesi
 • – Ezgi – Arel – Uzdilek Yaklaşımı
 • – Ayomak Yaklaşımı
 • – Töre – Karadeniz Yaklaşımı
 • – Saygun Yaklaşımı
 • – İlerici Yaklaşımı
 • – Oransay Yaklaşımı
 • – Tura Yaklaşımı
 • Zeybek Müziğinde Makam Olgusu ve Analizi
 • – Zeybek Müziğinde Kullanılan Ezgi Analiz Yöntemi ve Kriterleri
 • Sonuç

Bölüm 7: Sonuç ve Öneriler

 • Ek-1: Zeybek Ezgileri Üzerinde Yapılan Makamsal Analizler
 • Ek-2: Anadolu Yerel Müziklerinde Kullanılan Ölçülere Ait Sınıflandırma
 • Ek-3: Zeybek Müzik ve Danslarına Ait Karşılaştırmalı Liste
 • Kaynakça

You may also like...

1 Response

 1. Hakan Altıntaş dedi ki:

  Kitap kültür ve müzik itibarı ile güzel, ancak Okan Murat Öztürk bu kitapta Geleneksel Türk Müziği konusuna fazla değinerek konu bütünlüğünün dışına çıkmış. Diğer bir konu yaptığı araştırmalar kısıtlı kalmış. sadece Aydın’ın Germencik ilçesinde birkaç Kaynak kişi ve müzisyen ile görüşmüş.Bu da konuyu kısır bırakmış. Keşke birkaç ile gidip oradaki ezgisel yapıyı inceleme şansı olsaydı. Gerçi bu kitabın eleştirisini rahmetli Onur Akdoğu hoca fazlasıyla yapmış ama bende naçizane birkaç şey söyleme gereği hissettim. Kitap elimde mevcut ve özellikle zeybek müziği ile ilgilenen arkadaşların edinmesi gereken bir kitap. Son olarak ”Pan Yayınlarına” böyle güzel kitaplar yayınladığı için ayrıca teşekkür ediyorum.

Bir Cevap Yazın