Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Protokol Metni

Lütfen ilk önce buradaki konuları okuyunuz.
Kullanıcı avatarı
fes17
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 654
Kayıt: 27 Ağu 2009, 09:52
İsim: Hüseyin Armutoğlu
Cinsiyet: Bay
Memleket: Çanakkale
Yaşadığı Şehir: Çanakkale
Oynadığınız Ekip: Ç.Kale Belediye S.K.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Protokol Metni

Mesajgönderen fes17 » 24 Oca 2012, 11:32

DUYURU :

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE FEDERASYONUMUZ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL YAYIN
LANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.PROTOKOL METNİ AŞAĞIDADIR...
CAMİAMIZA TEKRAR HAYIRLI UĞURLU OLSUN...

THOF'UN SESİ

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE
TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

AMAÇ
Madde 1. Protokolün amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun, yapılacak ortak bir çalışma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ''Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Belgesi'' almış kişilerin müktesep haklarının korunarak Federasyon tarafından ''Antrenör'' denkliklerinin yapılması ve bu alanda ortak işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
KAPSAM
Madde 2. Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitimi merkezlerince açılmış ‘Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Belgesi’ ne sahip kişilerin Antrenör belgesi denkliklerinin yapılması ve Genel Müdürlük ile Federasyon işbirliğinde düzenlenecek diğer ortak etkinlikleri kapsar.
DAYANAK
Madde 3. Protokol, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10’uncu , 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 ve 35. maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4. Protokolde geçen
Bakanlık:Milli Eğitim Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nü,
Genel Müdür: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü’nü,
Federasyon: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nu
Başkan:Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı’nı
Milli Eğitim Müdürlüğü: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ni,
Yöre Oyunları Öğreticisi: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerince açılan Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarını başarıyla tamamlayıp belge almış kişiyi,
Antrenör: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından açılan antrenör eğitimi kurslarını tamamlayıp belge almış kişiyi,
Merkez: Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü’nü,
Etkinlik: Federasyon işbirliğinde düzenlenecek seminer, toplantı, kursları,
İntibak Eğitimi: Genel Müdürlüğe bağlı halk eğitimi merkezlerince açılan Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarını başarıyla tamamlayıp belge almış kişilere yönelik olarak Federasyon tarafından düzenlenecek intibak seminerini,
İl Temsilciliği: Federasyon il temsilciliğini,
Belge: Federasyon tarafından verilen 2. Kademe antrenörlük belgesini,
ifade eder.

PROTOKOLÜN TARAFLARI
Madde 5. Protokolün tarafları; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’dur.

İŞBİRLİĞİ ESASLARI
MADDE 6. Genel Müdürlük ve Federasyon bu protokolün amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işbirliği yapacaklardır.
Genel Yükümlülükler;
6.1. Yöre Oyunları Öğreticisi Belgesine sahip kişiler eğitim aldıkları derslerin transkriplerni İl temsilciliğine vereceklerdir. İl temsilcilikleri, II. Kademe Antrenör kurslarında uygulanan eğitim programında eksik dersleri (Spor Anatomisi, Spor Fizyolojisi, Genel Antreman Bilgisi, Spor Sosyolojisi,Sporda Öğretim Yöntemleri, Beceri Öğrenimi, Sporda Psikomotor Gelişim, Zihinsel Antrenman ve Stresi Yenme, Drama Eğitimi, Oyun Analizi Bilgisi, Okul Öncesi Eğitsel Oyunlar ve Halk Oyunları) tamamlatarak başarılı olanlara II. Kademe Antrenör Belgesi verilmek suretiyle denklikleri yapılacaktır.
6.2. Yöre Oyunları Öğreticisi Belgesine sahip olan kişilere bir defaya mahsus olmak üzere en az ilkokul olmaları şartı ile II. Kademe Antrenör kurslarında uygulanan eğitim programında eksik dersleri tamamlayarak başarılı olmaları halinde II. Kademe Antrenör Belgesi verilecek ve denklikleri yapılacaktır.
6.3. II. Kademe Antrenör Belgesi verilerek denklikleri yapılanlar, Federasyon bünyesinde mevcut olan antrenörler gibi her yıl federasyon tarafından vize işlemlerini yaptırmadıkları müddetçe bu belge ile antrenörlük yapamayacaklardır.
6.4. İntibak eğitimini tamamlayanlar, Federasyon Eğitim Talimatnamesinde geçerli olan kademelendirme usulüne göre kademe haklarından yararlanacaktır.
6.5. Halk oyunları intibak seminerinde taraflar karşılıklı destek ve işbirliği içerisinde çalışacaklardır.
6.6. Yöre Oyunları Öğreticisi Belgesine sahip olan kişiler, protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Federasyon tarafından açılacak intibak eğitimine katılabileceklerdir. Aksi halde bu haktan yararlanamayacaklardır.
6.7. Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren açılacak intibak eğitiminde Federasyon Eğitim Kurulu Antrenör yetiştirme kursu eğitim programı uygulanacaktır.
6.8. Bakanlık, intibak eğitimi ihtiyacını belirleyecek ve Federasyon ihtiyaç duyulan il, ilçe veya bölgelerde II. Kademe Antrenör denklik seminerlerine öncelik verecektir.
6.9. Genel Müdürlük ile Federasyon antrenör eğitimi ve Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarının birleştirilerek ortak yapılması ve belgelendirilmesi, Antrenör belgesine sahip kişilerin merkezlerde açılan kurslarda usta öğretici olarak görevlendirilebilmeleri yönünde ayrı bir çalışma yapacak ve bu çalışmanın sonucuna göre işlemler yürütülecektir.
6.10. Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarında eğitim görevlisi olarak görev yapanlardan bu görevlerinden dolayı kendilerine yöre oyunları öğreticiliği yetkisi/belgesi verilenler de talepleri halinde intibak başvurusu yapabilirler.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 7 - Genel müdürlüğün yükümlülükleri şunlardır;
7.1. Etkinliklerle ilgili plan, program, çalışma takvimi vb. işlemleri Federasyon işbirliğinde hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
7.2. Etkinliklerle ilgili yönerge, genelge, emir vb. işlemleri hazırlamak ilgili birim ve yetkililere ulaştırmak.
7.3. Eğitim ortamının sağlanması, ,öğretim görevlisi hususunda destekleyici çalışmalarda bulunmak.

FEDERASYONUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8 – Federasyon, protokol kapsamında şu yükümlülükleri yerine getirecektir;
8.1 Genel Müdürlük işbirliğinde intibak eğitimi ile ilgili planlamayı yapmak.
8.2 İntibak eğitimi ile ilgili eğitim programı, eğitim görevlisi temini, eğitim ortamı hazırlanmasını sağlamak.
8.3 İntibak eğitimlerini tamamlayanlara İkinci Kademe Antrenör Belgesi düzenlemek ve bununla ilgili tescil işlemlerini yapmak.

ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ
Madde 9- İntibak eğitimi; Federasyon Antrenör Eğitim Talimatında yer alan derslerden oluşacaktır. Protokolün yürürlüğe girmesi ile birlikte, il milli eğitim müdürlüklerindeki yaygın eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile Federasyonun il temsilcileri bir araya gelerek eğitim ile ilgili planlama yapacaklardır. Planlama yapıldıktan sonra eğitime katılım için illerdeki tüm halk eğitimi merkezleri yoluyla ilgililere duyuru yapılacaktır.
Eğitime katılım başvurusu Federasyon il temsilciliğine veya halk eğitimi merkezlerine yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi, aday katılımcıların bilgilerini Federasyon il temsilciğine bildirecektir.
Eğitimler, talep ve şartlara göre hafta sonu ve akşam saatlerinde yürütülecektir. Ancak ihtiyaç duyulduğunda gündüz saatlerinde de eğitim düzenlenebilecektir.
Milli eğitim müdürlükleri ve merkez müdürlükleri eğitime katılımın yüksek düzeyde olması yönünde gerekli tüm önlemleri alacak,geçmiş dönemde Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursları açmış merkezler, mevcut kayıtlarını inceleyerek bu kursları tamamlayanlara ulaşacak ve intibak eğitimine katılmaları yönünde bilgilendirme ve özendirme çalışmaları yapacaklardır.

Madde 10- Protokolde yer almayan hususlar ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü yönünde Genel Müdürlük ve Federasyon yetkililerinin ortak kararları doğrultusunda hareket edilecektir. İhtiyaç halinde taraflardan birinin daveti üzerine toplantılar yapılabilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 11- On bir (11) maddeden ibaret olan bu Protokol, taraflarca 20/01/2012 tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Protokol, taraflarca karşılıklı yazılı olarak iptal edilmedikçe yürürlüğü devam edecektir.

Hayri Gürhan OZANOĞLU Doç. Dr .Mustafa Kemal BİÇERLİ
Türk Halk Oyunları Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı
Başkanı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürü
Dur yolcu gelip bilmeden bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir

Eğilde kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir

“Duyuru ve Haberler” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir